Светосавска приредба

Промотивни видео

Кућни ред


 

На основу чл. 94. став 3. тачка ж) Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'', број 74/08 и 106/09) и члана 23. Статута Елрктротехничке школе ''Никола Тесла'', број 670-1 од 09.11.2005 године, Школски одбор Елрктротехничке школе ''Никола Тесла'' Бања Лука , дана 10.03.2010. године,  је донио

 

К У Ћ Н И   Р Е Д

 

Члан 1.

Овим  Кућним редом  регулише се  кућни ред  Електротехничке  школе ,,Никола  Тесла``  у Бања  Луци ( у даљем тексту: Школа).

Овај Кућни ред  се  односи  на  све  особе  за  вријеме  њиховог  боравка  у  школи.

Са одредбама  овог  Кућног реда радници  су  дужни  упознати  ученике  и њихове  родитеље.

Један  примјерак  овога Кућног реда  истиче  се  на  видном  мјесту  у  Школи.

 

БОРАВАК  У  ПРОСТОРИЈАМА  ШКОЛЕ

 

Члан 2.

Ученици и  радници Школе  могу  боравити  у  простору  школе  само  током радног  времена  Школе.

 

Члан 3.

У  просторијама  Школе  забрањено  је:

-пушење,

-ношење оружја,

-писање  по  зидовима  и  инвентару  Школе,

-бацање  папира, жвакаћих  гума и  сл. ван корпи  за  отпатке,

-уношење  и  конзумирање  алкохола  и  наркотичких  средстава,

-уношење  средстава  и  опреме  који  могу  изазвати  пожар  или експлозију,

-играње игара  на  срећу  и  све  врсте  картања,

-уношење  новина и  другог  писаног  материјала  непримјереног  садржаја.

Ученици  не  смију без одобрења  директора доводити  у  школу  стране особе.

Свим особама  забрањено  је  доводити животиње у просторије  и  двориште

Школе.

 

Члан 4.

Дужност  радника, ученика  и  других  особа  које  бораве  у Школи је да воде рачуна  о  имовини  школе према  начелима  доброг  домаћина.

 

 

Члан 5.

Радници  Школе  морају  се   рационално  користити  средствима  Школе  која су  им  стављена  на  располагање.

Сваки  уочени  квар  на  инсталацијама  електричне  струје, воде или  било  који   други  квар, ученици  и  радници  дужни  су  пријавити дежурном  наставнику, кућном  мајстору  или директору  Школе.

 

Члан 6.

Радници  и   ученици Школе дужни  су  се  културно  односити  према родитељима и  другим  особама  које  бораве  у  Школи.

 

Члан 7.

Након  истека  радног  времена  радници  су  дужни  уредно  поспремити радне материјале, затворити  прозоре, искључити  електричне  апарате и  закључати радне  просторије.

 

РАДНО  ВРИЈЕМЕ

 

Члан 8.

Радно  вријеме  школе  је  од 6.00  до  21.00 часова.

 

Члан 9.

Школска  врата  се обавезно  закључавају, осим непосредно прије  и  послије  завршетка  наставе, те  за  вријеме  одмора.

 

Члан 10.

Радници  су  дужни  долазити  на  посао  и одлазити  са  посла  према  распореду  радног  времена.

Начин евиденције  присутности  одређује  директор Школе.

 

Члан 11.

Наставници  и  друго радно особље  су  дужни  послове  и  радне  задатке који су  им повјерени  обављати  савјесно  придржавајући  се  Закона  о  средњем  образовању  и васпитању  као  и  општих  аката  Школе.

 

Члан 12.

Радник  Школе се  не  може  удаљавати  из  просторије, односно  одсуствовати  са  радног  мјеста  за  вријеме  радног  времена без  одобрења  директора  Школе, а  у  случају  хитног  разлога, своје  удаљавање мора  оправдати  одмах  по  повратку.

 

Члан 13.

Ако  радник  напусти  просторије ,  односно  радно  мјесто без  одобрења или  из неоправданих  разлога,  чини    повреду  радне  обавезе.

 

Члан 14.

Ако  радник  Школе  чешће касни  на  посао или раније  одлази  са  посла  чини тежу повреду  радне  обавезе.

 

Члан 15.

Радници  Школе су  дужни  придржавати  се  следећих  одредби  приликом  боравка у  школским  просторијама:

-придржавати  се  радног  времена  и  распореда  часова,

-квалитетно  обављати своје  радне  дужности,

-понашати  се  према  правилима  лијепога  понашања  и културног  опхођења,

-придржавати  се  наложених  мјера  заштите  од  пожара,

-придржавати  се  хигијенских  мјера  и  редовно одржавати  хигијену,

-чувати  школску  имовину,

-облачити  се примјерено  за  васпитача, 

-својим  понашањем  бити  узор  ученицима,

-придржавати  се одредаба овог Кућног  реда.

 

УЧЕНИЦИ

Члан 16.

Ученик  је  дужан:

- културно  се  понашати у  школи и  изван  ње,

- одржавати  чистим  и уреднима просторе  школе,

- долазити  уредан и пристојно  обучен  у  школу,

- одјевне  предмете и личне  ствари  одложити на  за то предвиђено  мјесто,

- доћи  у школу  прије  почетка  наставе и припремити  се  за  ра,д

- уљудно  се  односити  према наставницима  и осталим  радницима  школе,

- сваки  ученик  има  своје  радно  мјесто и не  може  га  мијењати  без

 допуштења  разредника или  предметног  наставника,

- у  кабинет  и  фискултурну  салу ученици  улазе   заједно  са наставником,

- приликом уласка  наставника  у  разред  ученици  су  дужни  да устану,

- током  наставе  ученици  не  смију  међусобно  разговарати, довикивати се,

 препирати  и шетати  по  разреду,

- ученик  кога  је  наставник  прозвао  дужан  је  устати.

 

Члан 17.

На  настави ученик  не  смије  да  користи мобител, вокмен и  друге  сличне направе.

 

Члан 18.

Ученици  не  смију  без одобрења  улазити  у  зборницу  ни  у  друге  канцеларије  Школе.

 

Члан 19.

Ученици  имају  право  на  велики  одмор  послије  трећег  часа у  трајању од 15 минута  и на  мали  одмор у  трајању  од  5  минута послије  свакога  часа.

За  вријеме  малих  одмора  ученици  не  могу  да  напуштају  школу, а  за вријеме  великог  одмора  могу  да  бораве  у  околини  школе.

 

Члан 20.

Код  напуштања  учионице ученици  морају понијети  своје  ствари.   Школа није  одговорна  за  нестанак  ствари  и  новца ученика  за  вријеме  њиховог  боравка  у  школи.

 

Члан 21.

У сваком  разреду разредник  седмично  одређује  два  редара  према  азбучном реду.

Са обавезама  и  дужностима  редара  ученике упознаје  разредник  на  почетку  године  на  првом  разредном  часу.

 

Члан 22.

Књиге  посуђене  у  школској  библиотеци ученик  је  обавезан  чувати  и  неоштећене  на  вријеме  вратити.

 

Члан 23.

Ученици  су  одговорни  за  штету   коју  учине  на  имовини  Школе и обавезни  су  је  надокнадити.

 

ДЕЖУРСТВА

 

Члан 24.

У  Школи  за  вријеме  рада  дежурају  наставници  и  ученици.

 

Распоред и  обавезе  дежурних  наставника  одређује  директор а  распоред дежурства  ученика разредник  према  предходној  одлуци Наставничког вијећа.

 

Члан 25.

Мјесто  и  трајање  дежурства  одређује  директор.

 

Члан 26.

Дежурни  ученик:

-води рачуна  о  улазним  вратима  школе,

-контролише улаз  аута  у  школско  двориште,

-даје  потребне  информације  ученицима и  грађанима,

-помаже  дежурном  наставнику,

 

Члан 27.

Дежурни  ученик  води књигу дежурства

У књигу дежурства ученик уписује  податке  које  одреди  директор.

 

КРШЕЊЕ КУЋНОГ  РЕДА

 

Члан 28.

Радник који  поступи  супротно  одредбама  овога  Кућног реда, одговоран је  за    повреду  радне  обавезе.

 

Ученик  који  постипи супротно  одредбама  овога Кућног реда одговоран  је   према  одредбама  Закона, Статута и  других општих акта Школе.

 

 

 

Број:156/10                                                                 Предсједник Школског одбора

Датум:10.03.2010. године                                        Аћимовић-Бабић Душанака,