Светосавска приредба

Промотивни видео

Правилник о безбједности ученика


На основу члана 18. став 1. тачка ћ) Статута Електротехничке школе ''Никола Тесла'' Бања Лука , број 600/10 ,  Школски одбор Електротехничке школе ''Никола Тесла'' Бања Лука , на једанаестом састанку одржаном дана 23.02.2011. године,  доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

о заштити и безбједности ученика

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилником о заштити и безбједности ученика ( у даљем тексту: Правилник) се уређују мјере, начин и поступак заштите безбједности ученика Електротехничке школе ''Никола Тесла'' Бања Лука ( у даљем тексту: Школа) за вријеме остваривања образовно-васпитног радa и других активности које организује Школа.

 

Члан 2.

Школа спроводи мјере утврђене овим Правилником самостално или у сарадњи са надлежним државним органом или органом локалне самоуправе или специјализованом установом.

 

II МЈЕРЕ

 

Члан 3.

Мјере које Школа самостално спроводи у циљу заштите безбједности ученика су:

 • дежурство наставника и техничког особља у Школи,
 • физичке мјере онемогућавања ученика и запослених да доведе себе и друге у опасност у школском дворишту, у школском обjекту и његовој непосредној близини или на мјесту гдје се одвија активност коју организује Школа,
 • провјера и контрола исправности опреме и учила у Школи и забрана њиховог коришћења у неисправном стању,
 • обезбјеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбједност ученика,
 • придржавање прописа заштите на раду приликом учешћа ученика у организованом раду, пракси и другим активностима које организује Школа и
 • придржавање прописаних мјера приликом извођења екскурзија и излета, који се односе на безбједност ученика ( техничка исправност превозног средства, прописани број пратилаца групе, просторно и безбједносни одговарајући објект за смјештај ученика, посебно осигурање ученика, дневна вожња аутобусом, благовремена информисаност о здравственом стању ученика и друго).

 

Члан 4.

Сви запослени у Школи који уоче било коју врсту могућности непосредне опасности по ученике дужни су да одмах удаље ученике од мјеста опасности или отклоне околност која изазива опасност и обавјесте о томе дежурног наставника или директора Школе ради предузимања даљих мјера.

 

Члан 5.

Мјере које врши Школа у сарадњи са надлежним државним или органом локалне самоуправе и специјализованом установом су:

 • обезбјеђивање средстава за отклањање опасности по ученике, поправком, санирањем или мијењањем стања у и око школског дворишта, на објекту школске зграде, институцијама опреми или училима,
 • неодложно спровођење мјера наложених од стране надлежног државног органа у циљу безбједности ученика и
 • планирање и спровођење програма за ученике у оквиру саобраћајне заштите, здравствене заштите, заштите од болести зависности, заштите од насиља у породици и ужој средини, и превенција која се односи на малољетничку деликвенцију.

 

III САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

 

Члан 6.

У поступку спровођеља мјера наведених у претходном члану, Школа сарађује са:

 1. Општинском односно градском управом задуженом за образовање,
 2. Општинском односно градском управом задуженом за спорт и омладину,
 3. Општинском односно градском управом задуженом за саобраћај,
 4. Општинском односно градском управом надлежном за здравство,
 5. Домом здравља чији је оснивач локална самоуправа,
 6. Министарством просвјете и културе,
 7. Министарством породице, омладине и спорта,
 8. Министарством унутрашљих послова,
 9. Републичком инсекцијом за просвјету, инспекцијом за саобраћај и санитарном инспекцијом,
 10. Здравственим установама које у свом раду врше контролу или лијечење дјеце, односно ученика,
 11. Центром за социјални рад,
 12. Другим надлежним државним органима и органима локалне самоуправе.

 

IV ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА

 

Члан 7.

У спровођењу мјера наведених у члану 5. став 1. алинеја 1. и 2. овог Правилника, ако њихово спровођење изискује новчана средства са којима Школа не располаже, директор школе по хитном поступку подноси захтјев за средства надлежном органу за финансирање Школе.

 

До отклањања опасности спровођењем мјера из става 1. овог члана, директор школе доноси привремене мјере којима штити безбједност ученика забраном и физичким спречавањем коришћења одређеног простора, инсталације, опреме или учила у школи, школском дворишту или непосредној околини школе.

 

Члан 8.

Ако надлежни орган у законом прописаном року не одговори позитивно, односно не обезбједи неопходна тражена средства за примјену мјера које је Школи наложио инспекцијски орган у смислу члана 5. став 1. алинеја 2. овог Правилника, директор школе је обавези да у даља три дана о томе обавјести надлежни инспекцијски орган који је наложио отклањање опасности.

 

 

V ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 9.

Сви запослени у Шлоли морају бити упознати са овим Правилником као и мјерама које у циљу безбједности ученика налажу надлежни државни органи  и установе и придржавати се тих мјера.

 

Члан 10.

Мјере из чалана 5. став 1. алинеја 3. овог Правилника, у сарадњи са надлежним државним организацијама, специјализованим установама и организацијама, на почетку сваке школске године планира стручна служба Школе.

План из претходног става садржи вријеме, мјесто и садржај мјере, број ученика и носиоце реализације мјере и саставни дио је годишњег програма рада школе.

 

Члан 11.

Сваки наставник, посебно одјељенски старјешина, дужан је да прати са будном пажњом стање у породици ученика и ако увиди постојање насиља упереног према ученику, писмено ће обавјестити стручну службу о томе ради предузимања даљих мјера на заштити ученика.

 

Одјељенски старјешина је дужан да, уколико ученик неоправдано похађа наставу или дуже вријеме неоправдано изостане са наставе, позове родитеља или старатеља  да се изјасни о изостанку ученика са наставе и разлозима и околностима које су довеле до тога.

Ако се родитељ или старатељ не одазове уредно послатом позиву у којем је утврђен рок до ког мора доћи у Школу, или се изјасни о разлозима и околностима изостајања ученика на такав начин да је очигледна родитељска небрига и да су разлози за изостанак неоправдани, стручна служба обавјештава о томе центар за социјални рад ради предузимања даљих мјера и бриге о ученику.

 

Члан 12.

Сваки наставник је одговоран за исправност и безбједност опреме и учила у својој учионици, кабинету, радионици или фискултурној сали за коју је задужен и дужан је да обавјести директора и радника задуженог за послове заштите и здравља на раду  о неисправности опреме, учила или других средстава и инвентара у задуженом простору, а уколико процјени да је присуством у просторији за коју је задужен, ученицима угрожен живот и здравље, забраниће ученицима улазак у ту просторију, односно наложити ученицима да је напусте и о томе одмах обавјестити директора или дежурног наставника.

 

Наставник први улази у кабинет, радионицу или други простор гдје се изводи пракса или лабараторијска вјежба, а тек потом ученици и излази из тог простора тек кад га напусте ученици осим дежурног ученика.

 

Члан 13.

Школа је у обавези да обезбједи на доступном мјесту за наставнике и стручне сараднике прописану опрему и средства за пружање прве помоћи ученицима, запосленима и другим лицима, као и доступност телефонског апарата у случају хитне потребе, сво вријеме рада Школе.

 

Секретар школе је дужан да на видно мјесто у зборници, канцеларији секретара и стручних сарадника истакне лако уочљиве бројеве прве помоћи, ватрогасаца, полиције (одјељење за саобраћај и одјељење за јавну безбједност), комуналних предузећа, односно служби које интервенишу у хитним случајевима.

 

Члан 14.

Радник одређен од стране директора за послове заштите и здравља на раду у Школи, задужен је за оспособљавање запослених и праћење оспособљености запослених за пружање прве помоћи.

 

Сваки запослени приправник дужан је да у року од 3 мјесеца од заснивања радног односа прође обуку прве помоћи.

 

Обука свих запослених у пружању прве помоћи врши се на сваких 5 година. Евиденцију о овоме, организовање обуке и контролу средстава и опреме за пружање прве помоћи врши наставник наведен у ставу 1. овог члана.

 

Сваки наставник и други запослени у Школи дужан је да одмах, без одлагања укаже прву помоћ ученику, другом запосленом или другом лицу које се затекне у школи.

 

Члан  15.

Сви запослени у Школи дужни су да савладају противпожарну обуку у складу са законом.

 

Запослени ког одреди директор школе задужен је за праћење оспособљености запослених за противпожарну заштиту, доношење општег акта о противпожарној заштити и примјени мјера противпожарне заштите у Школи.

 

Запослени из става 2. овог члана одмах, писмено, обавјештава директора школе о уоченим пропустима у примјени прописаних мјера противпожарне заштите.

 

Члан 16.

Дежурство наставника утврђено је у рјешењу којим се утврђују послови и радни задаци за сваког појединог наставника и школском распореду часова.

 

Распоред дежурства наставника је саставни дио распореда часова школе.

 

Ако је  дежурни наставник одсутан, директор школе а у његовом одсуству помоћник директора  ће одредити наставника који ће га мијењати.

 

Члан 17.

Наставник дежура према распореду дежурства наставника. Свака смјена има по једног дежурног наставника.

 

Дежурни наставник долази у школу, у дане кад су дежурни у смјени, 20 минута прије почетка наставе у смјени, а напушта школу 10 минута по завршетку наставе у смјени.

 

Дежурни наставник води књигу дежурства у коју уписује податке о одсутним наставницима са појединих часова, одсутним наставницима цио дан, одсутним наставницима са обавезних ваннаставних послова-секције, допунске и додатне наставе, планиране надокнаде и замјене, запажања дежурног наставника о околностима радне дисциплине, уредности школског простора, посјете школи, сарадње са управом школе и дежурним ученицима те запажања о стању школског објекта у часу предаје дежурства дежурном наставнику у другој смјени или након завршетка наставе.

 

Дежурни наставник долази на посао у зборницу школе, потом врши обилазак простора за који је задужен и предузима мјере уколико су потребне ради успостављања нормалног стања и услова за почетак наставе.

 

Дежурни наставник за вријеме одмора у простору за који је задужен, приликом уласка и изласка ученика у школу, провјерава и контролише понашање ученика, њихово напуштање и улазак у учионицу и по завршетку наставе у смјени поново обилази простор за који је задужен и предузима мере уколико су потребне.

 

Дежурни наставник чека долазак дежурног наставника у другој смјени и предаје му књигу дежурства.

 

Члан 18.

Техничко особље по потреби помаже у раду дежурном наставнику и дежурном ученику. У сарадњи са дежурним наставником провјерава разлоге доласка страних лица у школи и прати њихово кретање у школској згради и дворишту и о томе обавјештава дежурног наставника.

 

VI ДЕЖУРСТВО УЧЕНИКА

 

Члан 19.

Ученици дежурају у школи.Ученици дежурају на улазним вратима у школи, у пару.

 

Дежурни ученици на улазним вратима у школи дежурају уз помоћ дежурног наставника и запосленог из реда техничког особља ког одреди директор или секретар школе. Дежурство почиње 15 минута прије почетка наставе, а завршава се 5 минута по завршетку смјене у којој дежурају.

 

Дежурни ученици дужни су да се старају да за вријеме часа улазна врата школе буду закључана или под сталним надзором, да дозволе улазак лицима чији је долазак најављен, а осталим тек по одобрењу директора, помоћника директора, секретара школе или дежурног наставника.

 

Члан 20.

Дежурни ученици на улазним вратима воде свеску евиденције улазака у зграду у коју биљеже податке из личне карте о лицу које улази у школу (презиме и име, број личне карте, мјесто издања), вријеме уласка и изласка из школе и податак кога је то лице посјетило у школи. Приликом изласка лица из школе, дежурни ученик му враћа личну карту. Свеску евиденције са затеченим личним картама у њима, дежурни ученик по завршетку дежурства предаје дежурном наставнику, а овај наставнику који наставља његово дежурство у другој цмјени.

 

Члан 21.

Дежурни ученик у одјељењу остаје у учионици, кабинету, радионици или фискултурној сали по завршетку часа да би извршио задатке које му постави предметни наставник (брисање табле, уклањање нереда направљеног током часа, прегледање да ли су ученици изнијели све своје ствари из учионице или кабинета и слично). По завршеном послу дежурни ученик и предметни наставник заједно напуштају учионицу или други простор и ученик се придружује осталим ученицима из одјељења.

 

Дежурни ученик на почетку часа извјештава предметног наставника о одсутним ученицима и током дежурства прати присутност и одсутност ученика на настави и другим активностима.

 

Члан 22.

Списак дежурних ученика, са временом дежурства, доноси одјељенски старјешина.Списак дежурних ученика на улазним вратима школе се , по распореду одјељења који одређује педагог школе, доноси унапријед, за наредни мјесец дана.

 

Не може бити дежуран на улазним вратима школе онај ученик који би због свог понашања или владања приликом дежурства немарно или погрешно обављао обавезе дежурног ученика, ученик склон насилничком понашању и ученик који због слабог успјеха у учењу не би био у стању да самостално научи градиво усљед пропуштања наставе.

 

Уколико је ученик на дан кад је дежуран, одсутан, намјесто њега дежура први наредни ученик у списку дежурства.

 

Дежурни ученик на улазним вратима школе може напустити мјесто дежурства само уз одобрење дежурног наставника.

 

Дежурни ученик на улазним вратима школе може тражити од дежурног наставника, да напустити дежурство за вријеме одржавања наставног часа ради одговарања.

 

VII ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

 

Члан 23.

Школа је у обавези да обезбједи осигурања ученика Школе за случај повреде и несреће.

 

Средства за осигурање ученика Школа ће обезбједити на почетку школске године од партиципације ученика, наплаћене у складу са законом.

 

У циљу закључивања уговора о осигурању ученика Школски одбор прије почетка школске године врши избор осигуравајуће огранизације у складу са прописима којима се регулише област јавних набавки у Босни и Херцеговини.

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 24.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

 

Број: 120-01/11

Датум:28.02.2011.године

 

ПРЕДСЈЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРA:

Душанка Аћимовић-Бабић, дипл.математичар