Светосавска приредба

Промотивни видео

Правилник о похвалама и наградама ученика


На основу члана 94. став 3. тачка ж) а у вези са чланом 64. Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'', број 74/08)  Школски одбор Елрктротехничке школе ''Никола Тесла'', дана 08.02.2010. године,  је донио

 

П Р А В И Л Н И К

о похвалама и наградама ученика

 

 

 

Члан 1.

Овим Правилником Електротехничка школа '' Никола Тесла'' Бања Лука (у даљем тексту: Школа) уређује изрицање похвала и додјељивање награда ученицима Школе и друга питања везана за награђивање ученика.

 

Члан 2.

Ученици који се истичу својим радом и понашањем , као и ученици који постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно –васпитног рада похваљују се и награђују.

 

Награде и похвале додјељују органи Школе у складу са одредбама Статута и овог Правилника.

 

Члан 3.

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно, пред одјељењем, свим запосленим у Школи или пред наставницима и родитељима.

 

За остварене резултате ученик може добити похвалу:

а) одјељенског старјешине,

б) Одјељенског вијећа и

в) Наставничког вијећа

 

Члан 4.

Награде могу бити у облику посебних диплома, увјерења и књига , а у изузетним случајевима и у новчаним износима.

 

Награде ученицима могу додјељивати и спонзори односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

 

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказује кроз плаћене екскурзије, љетовања, одморе, куповину школског прибора и сл.

 

Награде се могу додјељивати и групи ученика или цијелом одјељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл.

 

 

Члан 5.

Приједлог за додјелу награда и похвала даје одјељенски старјешина на основу мишљења Одјељенског вијећа или стручног актива.

 

Наставничко вијеће, утврђује врсте похвале и награде, и у договору са директором Школе одређује услове и могућност  за њихово додјељивање.

 

Члан 6.

Школа писмено похваљује и према могућностима награђује сваког ученика који на општинском, регионалном или републичком такмичењу освоји једно од прва три мјеста.

 

Члан 7.

Ученику који у току савлађивања цјелокупног наставног плана и програма постиже изузетне резултате додјељује се посебно признање: ученик генерације.

Ово признање додјељује Наставничко вијеће Школе.

 

Ученику који је у току четворогодишњег образовања имао одличан успјех из свих предмета и примјерно владање додјељује се диплома .

 

Члан 8.

Избор ученика генерације се врши према Правилнику о озбору ученика генерације у средњој школи.

 

Члан 9.

Овај Правилник ће се објавити на огласној табли Школе.

 

Члан 10.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

 

Предсједник Школског одбора

Аћимовић-Бабић Душанака,

 

Број:71/10

Датум: 08.02.2010. године