• Матурски испит полажу редовни и ванредни ученици који су успјешно завршили четврти разред средње техничке школе.
 • Испит се полаже у два редовна рока: у јунском и августовском испитном року.
 • За полагање матурског испита ученик подноси школи:
 1. пријаву,
 2. свједочанства о завршеном I, II, III, IV разреду средње техничке школе,
 3. извод из матичне књиге рођених.
 • Ученик у пријави наводи:
 1. назив матурског рада и
 2. назив изборног предмета.
 • Вријеме подношења пријаве одређује Наставничко вијеће и о томе благовремено обавјештава ученике истицањем обавјештења на огласној табли школе.
 • У јунском испитном року испити се морају завршити најкасније до 20. јуна, а у августовском року до 25. августа текуће школске године.
 • Ученику који се пријавио да полаже испит, а био је спријечен из оправданих разлога, што доказује писмено, да приступи полагању испита у цјелини или поједином дијелу, испитни одбор може одобрити полагање и ван редовних рокова.
 • Ученик може одустати од полагања испита три дана прије почетка испита, о чему писмено обавјештава испитни одбор.
 • Ученик који је полагао поправни испит у јунском року матурски испит полаже у августовском испитном року.
 • Ученик који матурски испит или дио матурског испита није положио у јунском року има право да испит поново полаже у августовском испитном року.
 • Ученик који у августовском испитном року не положи матурски испит у цјелини или дио испита упућује се да испит полаже као ванредан ученик у року који одреди директор школе.
 • Матурски испит за стицање IV степена стручне спреме у средњим техничким школама састоји се из:
 1. заједничког дијела и
 2. посебног дијела.
 • Заједнички дио испита састоји се из писменог рада из српског језика.
 • Посебни дио испита састоји се из:
 1. израде матурског рада из одабраног изборног предмета који је слушао најмање двије школске године,
 2. усмене одбране матурског рада и
 3. усменог испита из изборног предмета.
 • Ученик који је све разреде завршио одличним успјехом и примјерним владањем ослобађа се матурског испита.