Јавна установа Електротехничка школа „Никола Тесла“  Бања Лука

  Ул. Јеврејска бр.48, тел/факс: 051/301-259, e-mail: elektra@inecco.net, web-site: www.ets.rs.ba

 

 

 


 

 

ТИМ ЗА ВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

 

 1. Војислав  Поповић, директор
 2. Мирјана  Златковић, помоћник  директора
 3. Миланка  Џепина, педагог
 4. Ирена Спасојевић, психолог
 5.                                     , предсједник Школског одбора
 6. Данко Михајловић, предсједник Савјета  родитеља
 7. Милана Ђурђевић, предсједник Савјета  ученика

 

КОРАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СУ СЛЕДЕЋИ:

 

 • Oдржати  Одјељењска  вијећа  за  све  разреде  и  утврдити  следеће: 

 

 • који ученици су  највише  изостали  у  мјесецу  новембру и  навести разлоге изостајања
 • како  су  правдани  изостанци  код  тих  ученика
 • са којих  предмета  су  највише  изостајали  у  току  мјесеца
 • које  су  мјере  предузете  за  смањење  броја  изостанака

 

 • Одржати  Наставничко  вијеће  и  извршити  комплетну  анализу   изостанака  ученика  у  свим  разредима,  те  предложити  мјере   за  смањење  броја  изостанака

 

 • У  јануару  мјесецу направити  анализу  изостанака  за  цијело  полугодиште у цијелој  школи  те  издвојити  одјељења  и  ученике са  највећим  бројем  изостанака. Ове резултате  презентовати  табеларно (добро  видљиво) у  ходнику  школе.

 

 • Све  ове  резултате  анализирати  на  Наставничком  вијећу, Савјету  ученика, Савјету  родитеља и Школском  одбору.

 

 •  Почетком  другог  полугодишта одржати  родитељске  састанке  за  све  разреде и  посебну  пажњу  посветити  изостанцима  ученика. У  одјељењима  са  великим бројем  изостанака  одржати  предавања  од  стране  стручних  сарадника,  а  исто  то  урадити и на  часовима  одјељењске  заједнице.

 

НАЧИН  ИНФОРМИСАЊА  О ПРОВОЂЕЊУ  ПРОГРАМА

 

 • Путем  огласа  информисати  ученике  о  програму  који  ће се  реализовати  у  нашој  школи

 

 • Путем  званичне Web  странице   и  електронског  дневника  информисати родитеље  о  Програму

 

 • Резултате  анализа  објавити  на званичној  Web  страници, родитељским  састанцима , Савјету  ученика, Савјету  родитеља, Школском  одбору, сједницама Наставничког вијећа и на огласној табли у холу школе

 

МЈЕРЕ  ЗА  СМАЊЕЊЕ  БРОЈА  ИЗОСТАНАКА

 

 • Одјељењске  старјешине  могу  правдати  часове  само доласком  родитеља и  ваљаним  образложењем  у  року  од  осам  радних  дана

 

 • Уколико  ученик  не  долази  у  школу  два  дана, а  одјељењски  старјешина  није  обавијештен  дужан је  да  позове  родитеља  и  обавијести  га  о  недоласку  ученика  у  школу

 

 • Уједначавање  критерија  правдања  часова  од  стране  одјељењског  старјешине

 

 • Обавити  разговор  са  наставницима  са  чијих  часова  ученици  најчешће  изостају

 

 • Предметни  наставници  не  смију  пуштати  ученике  са   часова

 

 • На  крају  школске  године  наградити  ученике  са  најмањим  бројем  изостанака  у  цијелој  школи

 

 • Обавезно  примјењивати  Правилник  о  дисциплинској  и  материјалној  одговорности  ученика

 

 

НАПОМЕНА: План и програм је подложан измјенама и допунама у случају потребе.