Школски одбор Јавне установе Елрктротехничка школа ''Никола Тесла'' Бања Лука, на тридест првој сједници одржаној дана 15.11.2013. године, је донио

 

 

ПРАВИЛНИК

о дисциплинској и материјалној одговорности ученика